نقش توجه به مصلحت در جوامع بشری
64 بازدید
تاریخ ارائه : 9/28/2013 10:19:00 AM
موضوع: فقه و اصول

نجات انسان از پوچ انگاری احکام شریعت

یکی از مسائلی که باعث می شود که عنصر مصلحت به صورت کاربردی مورد پذیرش عموم قرار گیرد توجه به نقش و آثار مصلحت در جوامع بشری است.یکی از مهمترین آثار مصلحت نجات انسان از پوچ انگاری احکام شریعت است. چرا که همان طورکه قبلا اشاره شد کلیه احکام داری مصالحی است. حال اگر بشر علم به این مصالح پیدا کند طبیعتا پذیرش آن راحت تر است ولی اصل اعتقاد به مصالح خودش فی نفسه امری عقلی است حال وقتی در یک جامعه اسلامی حاکم اسلامی بر اساس مصلحتی  حکمی  را   صادر یا  اجرا می کند این امر باعث می شود که عموم مردم متوجه شوند که اسلام احکامش دارای مصالحی است که نفعش به عموم مردم بر می گردد. مثلا وقتی حکم اعدام فردی آن هم در ملاء عام اجرا می شود در نگاه اول عموم شاید نوعی خشونت باشد ولی وقتی قرآن تعبیر حیات را به کار می برد یعنی با اجرای این حکم إلهی حیات شما مردم تضمین می شود. چرا که مجرمین دیگر وقتی با این صحنه روبرو می شوند که حکمش اعدام است این مجازات برای آنها باز دارنده است و باز دارندگی حکم اعدام خود ایجاد تداوم حیات برای سایرین را به دنبال دارد و این زیباترین ومهمترین مصلحت حکم اعدام است . و هزاران مسائل دیگر توجه به این مصالح باعث می شود که انسان احکام شریعت را هدفمند بداند و به راحتی به آن عمل کند.اگر چه همه مصالح احکام را ما نمی دانیم ولی اصل ایجاد اعتقاد به این امر آن هم به صورت کلی باز به انسان کمک بسیاری می کند.خداوند متعال هم در پاسخ به اعتراض ملائکه گه گفتند: أتجعل فیها من یفسد فیها و یمسک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. قال إنی أعلم ما لا تعلمون.فرمود مواردی را که می گویید می دانم ولی چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. رساندن مردم به این اعتقاد خود فی نفسه نجات آنهاست از پوچ انگاری احکام شریعت که جز با بیان مصالح معقول میسر نیست