فرق تکبر و عزت نفس
78 بازدید
تاریخ ارائه : 9/28/2013 11:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

برای فهمیدن فرق انسانی که متکبر است با انسانی که عزت نفس دارد باید به نتیجه آن نگاه کرد انسان متکبر اگر با مانعی بر خورد کرد برای رسیدن به مقاصدش سرکشی میکند و حاضر است به هر وسیله ولوحرام به مقصدش برسد  یعنی در واقع برای رسیدن به خواسته اش حافظ حدود الله نیست ولی انسانی که عزت نفس دارد اگر دید شرایطی برای رسیدن به مقصودش نییست سرکشی نمیکند و صبر را پیشه خود میسازد او حافظ حدود الله ست   

صبر کن حافظ به سختی روز وشب                           عاقبت روزی بیابی کام را