تحلیلی بر فیلم رسوایی
75 بازدید
تاریخ ارائه : 10/2/2013 10:54:00 AM
موضوع: سایر

ضمن تشکر  از دست اندر کاران این فیلم  نکات مثبت فراوانی داشت  ولی چون  معمولا برای رشد محتاج  نقد هستیم مطالبی را عرضه میدارم

اولا  ما نباید یک فردروحانی  را  فرد  ساده ای تصور کنیم  که هر جا او را دعوت کنند برود  خصوصا  ما نهی زیادی داریم  بر مواضع تهمت  نه اینکه دعوت را قبول نکند  اقلا  با دو سه نفر برود  پیامبر ما وقتی با همسرش صحبت میکرد  یکی از اصحاب رد شد ایشان را صدا زدند که فلانی ایشان همسر منست 

البته این کار حرام نبود ولی مشی و مذاق اسلام به نشر و ترویج این عمل نیست

نکته دوم  نباید مردم  را  یک طرفه  بار آورد که شخص روحانی  محبوب و مقدس است که علم غیب داشته باشد و چشم برزخی داشته باشد و غیب گویی کند  ممکن است  نتواند غیب گویی کند  لذا  نشر و تبلیغ این جهت کمی زیاده روی داشت  خصوصا وقتی دقیق به مسایل اشاره میکرد

ثالثا  اینکه یک دزد و فراری  برود خانه یک روحانی  بعد شاگردی با دیدن کفش  به استاد بدبین شود  .میشد این داستان را  واقع بینانه تر  مطرحش کرد  که حالا وقت نیست  که عرض کنم.

ولی اصل کار  خوب بود   .اهتمام  به انجام وظیفه  خوب بود   نشان دهنده افرادی که از دین سوء استفاده میکنند عالی بود 

امیدوارم مسولین امر موفق باشند