توجه مهم به قل در آیه مباهله
70 بازدید
تاریخ ارائه : 11/2/2013 2:04:00 PM
موضوع: تفسیر

یکی  از نکات ظریفی  که در آیه مباهله وجود دارد   لفظ  قل است   توجه به این  لفظ نشان میدهد که   دستور مباهله به فرمان الهیست  دقیقا مثل  فقلنا اضرب بعصاک الحجر   فلذا  چون قل دارد میتوان مقام  اهل بیت علیهم السلام را از آیه استنباط کرد  نکته دیگر  آنکه  به دلیل قل ضمیر آخر نجعل نیز   به اهل بیت  میخورد  چرا که آنها به دستور الهی لعنت خدا را بر کاذبین قرار میدهند   و خود آنها جزو صادقین هستند نتیجتا مقام امیر المومنین هم در نزد پروردگار با نص همین آیه  بیان میشود نکته دیگری که از آیات قل دار میشود استفاده کرد اصل نبوت است  چرا که اگر کسی کتابی  به دست خود بنویسد معنا ندارد به خودش بگوید قل  فلذا لفظ قل  خودش مبین این است که  رسول  فرستاده  خداوند متعال است