ملاک دوستیها و دشمنیها در زیارت عاشورا
69 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2013 1:19:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

یکی  از  جملاتی که در زیارت  عاشورا   همه  مومنین تکرار میکنند  انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم است   این عبارت دارد ملاک دوستیها و دشمنیها را بیان میکند ولی ما متاسفانه در عمل میبینیم   که  انی سلم لمن سالمنی و حرب لمن حاربنی هستیم  شاهدش  همین  قهرهای   ما مومنان است   هر دو امام حسین را دوست داریم  ولی با هم دشمن هستیم   و حتی کنار هم در یک مدرسه و مرکز مینشینیم به هم سلام نمیکنیم و باز میگوییم امام حسین ما با هرکس که تو را دوست داشته باشد دوستیم  و هرکس تو را دشمن بدارد دشمنیم   ما باید کمی  بیندیشیم و  توبه کنیم