نکته ای قابل تامل در چگونگی ایجاد وحدت بین مسلمانان
93 بازدید
تاریخ ارائه : 11/16/2013 2:12:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

با تامل در بعضی از آیات قران کریم به خوبی میتوانیم روش وحدت و چگونگی آن را بیاموزیم اگر ما در آیات ناسخ و منسوخ تدبر کنیم میبینیم خداوند متعال در سوره مبارکه بقره ایه ۱۷۷ دستور تغییر قبله را صادر میکند و مسلمانان از بیت المقدس به سمت مسجد الحرام تغییر قبله میدهند این آیات ناسخ و منسوخ بیانگر این مطلب است که ما باید جایگاه مصلحت را در صدور احکام بدانیم به بیان دیگر نماز خواندن به سمت بیت المقدس در برهه ای از زمان تابع مصلحتی بود اما مصلحت ثابت و همیشگی نبود بلکه مصلحت استقبال به بیت المقدس موقت بود شاید بتوان گفت در آغاز نوعی دلجویی کردن از اهل کتاب در مقابل مشرکان لازم بود چون قبل از ظهور اسلام اهل کتاب با مشرکان مخالف بودند احتمالا ممکن است چنین مصلحتی در کار بوده است که برای اینکه یارانی برای دعوت الهی پیدا شوند و همه اقوام و ملل یکپارچه علیه پیامبر اسلام قیام نکنند و دست به مبارزه نزنند و نوعی هماهنگی با اهل کتاب اعمال شود همان قبله اهل کتاب قبول شده است وقتی حساب با مشرکین تسویه شد اختلاف بین اهل کتاب و مسلمین مطرح شد که باید دعوایشان را حل کننداهل کتاب گفتند اگر ما اهل حق نیستیم چرا به سوی قبله ما نماز میخوانید؟به همین جهت قبله به سمت کعبه برگشت لئلا یکون للناس علیکم حجه تا اینکه یهود دلیلی ضد شما نداشته باشدغرضم این است که تنقیح مناط در حفظ وحدت بدین صورت است که حال که امروز دشمن مشترک داریم که شیعه کشی و سنی کشی میکند باید وحدت را حفظ کنیم وقتی دشمن مشترک را نابود کردیم به سراغ افتراقات میرویم به همین دلیل است که فعلا مشهور مراجع شیعه اجازه داده اند که پشت سرآنان در مکه و مدینه نماز بخوانیم و اعاده نکنیم چون مصلحت حفظ اصل دین اقتضای چنین فتاوایی دارد نماد و مصداق عظمت اسلام در برابر دشمن مشترک اتحاد است