حکایت سیاستهای اجانب در زبان سعدی شیرازی
101 بازدید
تاریخ ارائه : 12/28/2013 12:34:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

شنیدم گوسفندی را بزرگی                     رهانید از ذهان و چنگ گرگی

 شبانگه کارد بر حلقش بمالید                  روان گوسفند از وی بنالید

که از چنگال گرگم در ربودی                        ندانستم که آن گرگم تو بودی