تحلیلی کوتاه در مورد کشتار یمن
432 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

اگر ما نگاهی سالانه به مسلمان کشی داشته باشیم سالانه این اتفاق در سطح وسیعی میافتد و بعد مدتی آتش بس میشود و دوباره به بهانه ای دیگر کشور بعد را مورد تجاوز قرار میدهند یمن و لبنان و فلسطین و سوریه و افغانستان و ...بهانست برنامه اصلی آنان نابود کردن و نسل کشی و پیرایش مسلمانان و کنترل جمعیت آنان است اگر ما به کتاب الجهاد عمل کرده بودیم امروز یک غیر مسلمان بر ما تسلط نداشت آیه نفی سبیل مخصوص زمان حضور معصوم نیست یک مبناست