بررسی فقهی و اصولی در بانکها قبل و بعد از انقلاب
80 بازدید
محل نشر: سایت ربا
نقش: مصاحبه شونده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به سایت ربا مراجعه شود