ابعاد شخصیتی آیه الله حایری شیرازی
59 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : گلشن ابرار
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کتاب گلشن ابرار
تعداد شرکت کننده : 0