ابعاد شخصیتی مرحوم آیه الله صدر الدین حائری
59 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : ستارگان حرم
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کتاب ستارگان حرم
تعداد شرکت کننده : 0