تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 4 
۱۳۹۱ 
فقه و اصول 
قم 
0.00 
اجتهاد 
1396 
فقه و اصول 
قم 
0.00